Beleidsplan Stichting Kruisberg (versie 1, juli 2016)

  1. Inleiding

In dit beleidsplan legt het bestuur van Stichting Kruisberg het actuele beleid vast. Het beleidsplan zal jaarlijks worden geëvalueerd en aangepast indien nodig.

 

  1. Strategie

2.1  Kernprincipes van Stichting Kruisberg

Statutaire doelstelling

De doelstelling van Stichting Kruisberg is opgenomen in artikel 2.1 van de statuten en luidt als volgt: ‘De stichting heeft ten doel: het verbeteren van de leefomstandigheden van ontheemden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’

Stichting Kruisberg zet zich in voor mensen die huis en haard moesten ontvluchten wegens (oorlogs-)geweld. Ook vluchtelingen die een status hebben ontvangen en een huis (gaan) bewonen in de gemeente Doetinchem, kunnen een beroep doen op goederen van de Stichting. Het bestuur van de Stichting en haar medewerkers zetten zich in om vluchtelingen en andere ontheemden in de breedste zin van het woord te voorzien van het nodige, uitgezonderd financiën. De Stichting werkt hiervoor ook samen met andere, soortgelijke instanties/stichtingen. Momenteel gebeurt dit al met de Stichting Welkom in Doetinchem en de Stichting Vrolijkheid.

 

Afwezigheid winstoogmerk

Stichting Kruisberg heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2.3 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling. Bestuursleden verbinden zich aan de Stichting zonder recht op betaling. Onkosten die gemaakt worden bij het uitoefenen van de bestuurstaken, zoals reiskosten, postzegels enz. kunnen worden gedeclareerd.

 

Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 12.6 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling. Bij liquidatie van de Stichting Kruisberg zullen de baten terugvloeien naar de Diaconie van de Pinkstergemeente Doetinchem. Pinkstergemeente Doetinchem heeft zelf een ANBI status en haar diaconie heeft, vanaf het begin (september 2014) tot aan de oprichting van de Stichting (22 februari 2016) alle onkosten betaald. De diaconie zal zorgdragen dat deze baten volledig aan het beoogde doel van de Stichting Kruisberg zullen toevallen.

 

  1. Beleid

3.1 Te verrichten werkzaamheden van de stichting.

Stichting Kruisberg zamelt gebruikte en nieuwe kleding in evenals andere materiële behoeften zoals koffers, tassen en toiletartikelen. De (gebruikte en nieuwe) goederen  ontvangt zij via oproepen in de media, bij kerken en instanties.  Ook overtollige kleding en schoenen die verkocht worden leveren een financiële opbrengst. Van de ingekomen gelden koopt de Stichting zaken die we niet tweedehands willen verstrekken, zoals o.a. ondergoed, sokken en de artikelen voor persoonlijke hygiëne. De donaties worden gesorteerd en daarna beschikbaar gesteld aan de doelgroep. Dit gebeurt onder andere via een kledingwinkel die twee maal per week open is voor de vluchtelingen die verblijven op Proces Opvang Locatie de Kruisberg in Doetinchem in samenwerking met het COA. Ook worden goederen uitgedeeld op andere locaties waar de stichting wordt uitgenodigd.

Het verstrekken van kleding, schoenen, artikelen voor persoonlijke hygiëne enz. geeft waardigheid terug aan mensen die alles hebben moeten achterlaten of verloren hebben op hun vlucht naar Nederland. De Stichting doet dit zonder aanzien des persoons, dus ongeacht religie, geaardheid of etniciteit. Hiermee draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2.1 van de statuten.

 

3.2 Werving en beheer van gelden

De stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van het onder de aandacht brengen van de stichting bij instanties, kerken en particulieren via diverse (sociale) media. Het beheer van de verkregen inkomsten wordt gedaan door het bestuur van Stichting Kruisberg.

 

3.3 Vermogen van de stichting

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.

 

3.4 Bestedingsbeleid

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling onder andere aan de volgende projecten:

  • het aanvullen van ondergoed, sokken, slippers en basis toiletartikelen in de kledingwinkel naar gelang de vraag
  • het aanschaffen van goederen voor het opzetten van een huishouden voor individuele vluchtelingen die een status hebben in Nederland.

 

3.5 Beschikken over het vermogen van de stichting

Op grond van artikel 5 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de instelling als ware het eigen vermogen.

 

  1. Overige

4.1 Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 4.5 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan medewerkers van Stichting Kruisberg in voorkomend geval een vergoeding worden toegekend voor gemaakte onkosten. De werkzaamheden dienen daarbij geaccordeerd te zijn door het bestuur. De gemaakte onkosten voor het uitvoeren van deze werkzaamheden voor de stichting kunnen worden gedeclareerd bij het bestuur.

4.2 Beschrijving administratieve organisatie

De administratie van de stichting wordt gevoerd door de secretaris van de stichting. De jaarrekening van de instelling wordt opgesteld door de penningmeester van de stichting.

 

4.3 Publicatieplicht

De instelling voldoet aan haar publicatieplicht door middel van haar website: www.stichtingkruisberg.nl